QdV

Escala Inico-FEAPS


L'Institut Universitari d'Integració en la Comunitat (INICO) de la Universitat de Salamanca i la Confederació Espanyola d'Organitzacions a Favor de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual o del Desenvolupament (FEAPS) han desenvolupat i validat una escala d’avaluació integral de la qualitat de vida a través del suport de nombroses entitats de tot Espanya i professionals amb molts anys d'experiència.
L'origen d'aquest instrument es troba en l'Escala Integral (Verdugo, Gómez, Arias i Schalock, 2009), de tal manera que manté el seu propòsit inicial, però millorant àmpliament el contingut, propietats psicomètriques i utilitat.
Aquest instrument consta de dues subescales: un autoinforme i un informe completat per altres persones, que permeten obtenir un perfil individualitzat de la qualitat de vida de la persona o un perfil de resultats agregats de l'organització.

Nom
Escala INICO-FEAPS
Autors
Verdugo, M.A., Gómez, L.E., Arias, B., Clavero, D., Santamaría, M. i Tamarit, J.
Àmbit d’aplicació
Les persones que poden omplir la subescala objectiva hauran de conèixer bé a la persona (des de fa almenys tres mesos) i tenir oportunitats d'observar durant períodes prolongats de temps en diferents contextos.
Les persones amb discapacitat que poden omplir la subescala subjectiva hauran de: (a) tenir discapacitat intel·lectual, (b) comptar amb suficients habilitats de comprensió i expressió com per contestar les preguntes incloses en l'escala, i (c) tenir més de 16 anys.
Informadors
La subescala objectiva s'ha d'emplenar per un professional o familiar que conegui bé a la persona i la subescala subjectiva ha de ser emplenada per la persona amb discapacitat intel·lectual, amb ajuda d'un entrevistador quan sigui necessari.
Administració
Individual
Validació
Jornada de presentació - Madrid - 13 de novembre de 2013
Durada
En funció de cada cas.
Finalitat
Aquesta escala proporcionarà informació sobre les àrees de vida més importants d'una persona des de la perspectiva del professional i des de la perspectiva de la persona amb discapacitat.
També permet als professionals que treballen en la provisió de serveis desenvolupar pràctiques basades en l'evidència per millorar resultats personals relacionats amb la qualitat de vida.
Baremació
Cada subescala compta amb 88 ítems paral·lels (ex. ítems enunciats de forma diferent però que avaluen el mateix contingut), que s'organitzen al voltant de les vuit dimensions de qualitat de vida.
El format de resposta de les dues subescales inclou quatre opcions i, en el cas de la subescala subjectiva, s'han inclòs a més, dos tipus de claus icòniques amb l'objectiu de millorar la comprensió de les opcions de resposta a les persones amb discapacitat intel·lectual.
Material
Eina web, que permet guardar els resultats de les seves aplicacions i calcular les puntuacions directes totals obtingudes per les persones avaluades en cadascuna de les vuit dimensions de qualitat de vida.
Aquesta aplicació també permet obtenir les puntuacions estàndard i percentils de forma automàtica. D'aquesta manera, es poden comparar les puntuacions obtingudes per les persones amb discapacitat al llarg del temps, així com les obtingudes per diferents persones, serveis i organitzacions.Escala San Martín

Els avenços en l'àmbit de la discapacitat no han seguit el mateix ritme per a tots els col·lectius. Per aquest motiu, i amb l'objectiu de donar un petit pas en solucionar l'escassetat d'estudis i recursos en el col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual severa i necessitats complexes, l'Institut Universitari d'Integració en la Comunitat (INICO) de la Universitat de Salamanca i la Fundació Obra San Martín (FOSM) de Cantabria han elaborat un nou instrument d'avaluació de la qualitat de vida de persones adultes amb discapacitats significatives (profundes, múltiples i autisme): Escala San Martín.
Els objectius d’aquest instrument són: a) identificar el perfil de qualitat de vida objectiva de la persona, b) proporcionar una mesura de resultats relacionats amb qualitat de vida, i c) obtenir un barem amb el qual interpretar les puntuacions de l'escala .

Nom
ESCALA SANT MARTIN
Autors
Verdugo, Gómez, Arias, Santamaría, Navallas, Fernández y Hierro
Àmbit d’aplicació
Adults a partir de 16 anys
Informadors
Un professional que conegui bé la persona i tingui oportunitats d'observar durant períodes prolongats de temps i en diferents contextos.
Administració
Individual
Validació
En procés
Durada
En funció de cada cas, però període llarg de temps.
Finalitat
L'avaluació objectiva de la qualitat de vida de persones amb discapacitats múltiples i profundes.

AQUESTA escala permet:
a) identificar el perfil de qualitat de vida objectiva de la persona,
b) proporcionar una mesura de resultats relacionats amb qualitat de vida,
c) obtenir un barem amb el qual interpretar les puntuacions de l'escala.
Baremació
L'escala compta amb un mínim de 80 ítems i un màxim de 120, enunciats en tercera persona.
Els ítems s'organitzen al voltant de les vuit dimensions de qualitat de vida i es contesten amb un format de resposta de quatre opcions.
Material
Per determinar
La Escala GENCAT és un instrument desenvolupat per INICO que permet l'avaluació objectiva de la qualitat de vida d'usuaris de serveis socials. L'escala està adreçada als professionals dels serveis socials, els quals han de respondre als 69 ítems mitjançant una escala de freqüència basant-se en l'observació de la persona.
La construcció i validació de l'Escala GENCAT s'ha portat a terme a partir del model multidimensional proposat per Schalock i Verdugo (2002/2003). D'aquesta forma, l'escala proporciona puntuacions vàlides i fiables per a les vuit dimensions ('Benestar emocional', 'Benestar físic', 'Benestar material', 'Autodeterminació', 'Desenvolupament personal', 'Inclusió social', 'Relacions interpesonals' i 'Drets'), així com un Índex global de qualitat de vida.


Instruccions d’instal·lació i aplicatiu de correcció de l’escala GENCAT, trobareu els enllaços al final de la pàgina següent

Informe sobre els perfils de servei


Nom
ESCALA GENCAT
Autors
Miguel Ángel Verdugo Alonso, Benito Arias Martínez, Laura E. Gómez Sánchez i Robert L. Schalock.
Àmbit d’aplicació
Adults a partir de 18 anys
Informadors
Professionals dels serveis socials que coneguin a la persona com a mínim des de fa 3 mesos.
Administració
Individual
Validació
Instituto de Integración en la Comunidad (INICO). Universitat de Salamanca. Espanya
Durada
10 a 15 minuts aproximadament.
Significació
Avaluació objectiva de la Qualitat de Vida (benestar emocional, benestar físic, benestar material, relacions interpersonals, inclusió social, desenvolupament personal, autodeterminació i drets).
Finalitat
Identificar el perfil de Qualitat de Vida d’uns persona per a la realització de plans de suport individuals i proporcionar una mesura fiable per a la supervisió dels progressos i els resultats dels plans.   
Baremació
Puntuacions estàndard (M=10; DT=3) de cada dimensió de qualitat de vida, percentils i índex de qualitat de vida.
Material
Formulari i manual

Escala RESULTATS PERSONALS
L’Escala de Resultats personals (ERP) mesura la Qualitat de vida de les persones en base a uns indicadors específics associades a les vuit dimensions centrals que han estat validades a partir d’una sèrie d’estudis transculturals. Aquestes vuit dimensions són  desenvolupament personal i autodeterminació (que mostren el grau d’independència de l’individu); relacions interpersonals, inclusió social i drets (que mostren la participació social de l’individu); i benestar emocional, físic i material. Cada ítem s’avalua mitjançant una escala tipus Likert de 3 punts sota dues condicions; Autoinforme i Observació directa.  

Aquesta Escala està en procés de validació