PCP DINCAT

Tradicionalment els serveis i els centres per a persones amb discapacitat intel·lectual han tingut com objectiu fonamental oferir assistència i ensenyar habilitats, amb la finalitat que la persona tingués una vida plena i pogués ser feliç.   Amb el temps, ens hem adonat que moltes persones amb DID viuen una vida amb manca d’experiències gratificants, amb poques relacions personals i minses possibilitats de gaudir d’aquelles coses de les quals gaudeixen les persones sense discapacitat.
Es comença llavors a pensar en la necessitat de tenir en compte els somnis, les preferències i prioritats de les persones amb DID per tal de disposar d’una vida de qualitat i es fa necessari desenvolupar estratègies, mètodes i maneres d’intervenció que afavoreixin que cada persona participi en el disseny  del seu projecte de vida, en l’elecció d’aquelles experiències que realment vol viure, com desenvolupar-les i determini els suports necessaris per fer-ho.
És a partir d’aquí que la Planificació Centrada en la Persona comença a agafar força, com estratègia de disseny i desenvolupament de Projectes de Vida.  A Toledo 10 es dóna un impuls important al desenvolupament de la (PCP) i es proposa potenciar el coneixement sobre aquesta, des de tots els àmbits, formar als professionals i iniciar la transformació dels serveis centrats vers la persona.
Així és, donat l’interès de diverses entitats associades a Dincat per aprofundir en el coneixement de la PCP, es promou la constitució d’una comissió que lideri el disseny i el desenvolupament d’un pla d’actuació propi de Dincat vers la PCP i els serveis centrats en les persones.