ArticlesEl document es divideix en dues parts: Una part d’introducció (1) i una part pràctica: què fer i com fer-ho (2)

(1) La introducció d’aquest document és força precisa i entenedora per al lector i l’ajuda a situar-se ràpidament, en un moment de canvi en el que actituds, prioritats i valors estan essent modificats.
Destaca tres punts molt importants i que són els que formen la base i el punt de partida per iniciar aquest canvi:

1- La importància i necessitat d’un canvi de visió.
2- El concepte d’autodeterminació per a millorar la qualitat de vida de les persones amb DID.
3- La necessitat de poder canviar l’estructura organitzativa dels serveis basant-se en el que la persona vol: Es prioritza a la persona (en la seva globalitat) i no el servei.


El document presenta un quadre comparatiu on es mostren les principals característiques de la planificació centrada en el servei i el que suposaria la planificació centrada en la persona. Aquest quadre, perfectament pot servir de guia per a valorar si s’està aconseguint aquest “canvi”.

(2) En aquesta part, s’explica de manera detallada quins passos s’han de seguir (mapes) i què és el que s’ha de tenir en compte i prioritzar en el procés de planificació de la persona (objectiu i metodologia).
En l’exposició que es fa dels diferents mapes es remarca la importància de tenir present l’experiència i el bagatge acumulat per la persona fins el moment (punt de partida) i la necessitat d’escoltar-la per marcar, definir i ampliar el seu projecte de vida per a que sigui significatiu per a la persona. Es destaca, també, la importància que té el grup de suport per a que tot el procés sigui exitós i tingui continuïtat en el temps (compromís).

És un document clar, però és important tenir ja certes nocions sobre planificació centrada en la persona per treure-li més profit.


Los orígenes de la PCP. Perspectiva desde la comunidad de prácticas. (Resumen de algunos apartados del libro “Person-Centered Planning” de Steve Holburn y Peter M. Vietze).


En el resum trobem informació sobre com es van desenvolupar les diferents visions de la PCP, des de la perspectiva de la PCP com una via sistemàtica per a comprendre a una persona amb discapacitat  com a membre actiu de la comunitat.
Per oferir ajuda a aquelles persones que utilitzen la PCP per a millorar les condicions de vida de les persones amb discapacitat. Aquest resum il·lustra quatre mètodes d’abordar el treball amb persones amb DID (Planificació 24 hores, Plans personals de futur, Sessions de disseny individual i Coneixent-te)  i algunes metodologies pel treball dels facilitadors i les persones de suport.
En total identifica 12 diferents però alhora relacionades visions sobre la PCP que es van desenvolupar durant el seu període formatiu (1979-1992).


La PCP: El inicio de una experiencia en el Centro San Rafael

Aquest article posa a l’abast del lector exemples de com un equip de professionals es mobilitza per treballar des d’una perspectiva diferent als mètodes convencionals en el treball amb persones  amb DID, orientats cap a la PCP, descrivint pas a pas el viscut i donant com a resultat experiències d’èxit. 


O’Brien, John. La Planificación Centrada en la Persona como factor de contribución en el cambio organizacional y social.*Responsive Systems Associates. Traduït per Fabián Sainz

Aquest document reflecteix la tasca conceptual de buscar formes en que la pràctica en el camp  de l’anàlisi conductual aplicat pugui adaptar-se a la pràctica de la planificació centrada en la persona i com millorar-la.  Explica tres claus bàsiques que permeten canvis radicals a nivells socials i organitzacionals de tots aquells que treballen en pro de les persones amb DID, necessaris per a la consecució d’una metodologia orientada a la PCP.Holburn, Steve. Cómo la ciencia puede evaluar y desarrollar la planificación centrada en la persona.

Aquest article tracta sobre l'augment de popularitat de la PCP i reflexiona sobre la necessitat de fer-ne una evaluació sistemàtica, qüestionant-se alhora si un anàlisi científic podria impedir la mala aplicació de la PCP.
Resumeix el procés de la PCP i els objectius d'aquesta metodologia destacant les dificultats en el procés d'implementació com el principal obstacle per fer-ne un anàlisi experimental.


Van Loon, Jos. Un Sistema de apoyos centrados en la persona, mejoras en la calidad de vida a través de los apoyos.
Revista Española de discapacidad intelectual
40 (1). Num 229.2009, 40-53. Departament d’Educació de la Universitat de Gante.


A partir de l’experiència en Arduin, un servei orientat a la proporció dels suports a la persona, l’article fa un repàs dels  conceptes:
- Qualitat de vida (factors, dimensions, propostes de com millorar la  qualitat de vida,...)
- Sistema de suports centrats en la persona, metodologia, objectius, necessitats de suport...


Proposa i descriu l’Escala d’Intensitat dels Suports (EIS), com instrument  de mesura dels suports necessaris per a aconseguir la millor qualitat de vida. Així, estableix la connexió entre les dimensions de Qualitat de vida amb les àrees d’avaluació de l’EIS i mostra un esquema per a l’elaboració d’un pla individualitzat basat en la qualitat de vida i l’avaluació de les necessitats de suport.
Ens parla també dels Resultats i proposa la seva mesura a través de l’Escala de Resultats Personals, proposant un esquema que detalla el procés de supervisió, planificació i avaluació de les necessitats de suport en quatre components: entrevista a la persona sobre experiències i objectius desitjats, entrevista a la persona sobre la intensitat de les necessitats de suport, desenvolupament del pla individualitzat i progrés de la supervisió el qual finalitza amb l’Avaluació.


Schalock Robert l. y  Verdugo, M. A. El concepto de calidad de vida en los servicios y apoyos para personas con discapacidad intelectual. Hastings college; EEUU y Universidad de Salamanca (INICO).

L’article presenta les implicacions de la utilització del concepte de qualitat de vida per a la millora dels serveis i suports a persones amb discapacitat intel·lectual. En primer lloc, s’examinen un conjunt de principis, pràctiques i programes dirigits a prioritzar el canvi organitzacional  de sistemes. En segon lloc, es plantegen deu estratègies de millora de la qualitat procedents de la investigació i experiències aplicades amb anterioritat, les quals es consideren determinants per a la transformació i innovació actuals en els programes de serveis i suports.


Marín, A. I. , de la Parte, J. M y López, M. A.  La PCP, un apoyo para desarrollar la autodeterminación.

Aquesta ponència té de referència un altre article que es va publicar a la Revista Siglo Cero 35 (1), nº210, 2004 i de posteriors reflexions dels mateixos autors.
Aquest article tracta sobre la importància de la PCP com a metodologia que dóna poder efectiu a la persona i garantitza la seva autodeterminació.
Descriu la ideologia/metodologia de la PCP i el seu objectiu principal (que la persona amb DID tingui la oportunitat de formular plans i reptes que tinguin sentit per a ella, en negociació amb les persones més importants en la seva vida.
Descriu els trets que ha de complir, la importància del grup de suport i les fases del seu desenvolupament.
També inclou un quadre comparatiu de l'evolució de la P.I.C. (Planificació Individual Clàssica) a la P.C.P. (Planificació Centrada en la Persona) i consideracions a tenir en compte per a la implantació de la P.C.P. (en relació a la persona amb DID, en relació amb l'organització i possibles problemes que ens podem trobar).

La lectura de la ponència ens dóna informació molt àmplia i de fàcil comprensió sobre la P.C.P.


Evans, I. M. Intentando hacer del pastel de manzana una variable independiente: comentario sobre “¿Cómo puede la ciencia evaluar y mejorar la planificación centrada en la persona?”Massey University


Aquest article reflexiona sobre la possibilitat o conveniència d'emprar la ciència i la investigació de resultats per tal d'obtenir la millor versió de la Planificació Centrada en la Persona.
Per a la seva lectura és recomanable tenir certes nocions sobre la PCP.W. Halle, J & Lowrey, A . ¿Puede la planificación centrada en la persona analizarse de forma empírica a satisfacción de todas las partes implicadas?* University of Illinois at Urbana-Champaign* Article publicat originalment a Research & Practice for Persons with Severe Disabilities, 2002, 27 (4) 268-271.

Article de reflexió sobre la defensa d'Holburn d'un anàlisi empíric de la PCP que permeti definir i mesurar operativament el procés de la PCP i els seus resultats. Sembla un esforç per unir dos paradigmes: un basat en els valors (la PCP) i l'altre basat en dades (l'anàlisi empíric).

Per a la seva lectura és recomanable tenir certes nocions sobre la PCP.
Martínez Rodríguez, T. La atención centrada en la persona como referente para el buen trato en las residencias de personas en situación de dependencia.


Resumen de la ponencia ‘El buen trato a las personas en situación de dependencia en el modelo residencial’, en el marco de la Jornada ‘Ética, Dependencia y Autonomía Personal en Servicios Sociales’, organizada por Fundación Paideia, en A Coruña

Al resum hi trobem algunes de les característiques que defineixen la visió orientada a la persona:
1. La persona i la seva qualitat de vida són el centre de la intervenció.
2. L'atenció és sempre individualitzada.
3. La persona és agent actiu i protagonista del seu procés d'atenció.
4. La mirada es centra en les capacitats de les persones.
5. L' autodeterminació s'entén com un dret.
6. El grup social referencial té un gran paper en l'autodeterminació.
7. El rol dels professionals passa a ser el de facilitador, motivador i proveïdor de suports.
8. Els principis ètics s'orienten als procediments i intervencions.Pellisera, M. T. La planificación centrada en la persona : una vía para la construcción de proyectos personalizados con personas con discapacidad intelectual. Departamento de Pedagogía, Universidad de Girona

Una primera lectura ideal per a que el lector pugui entendre i fer-se una idea global del que suposa la Planificació Centrada en la Persona (PCP).
Amb un llenguatge molt planer, l'objectiu d'aquest article és contribuir a facilitar un més ampli coneixement de les possibilitats de la Planificació Centrada en la Persona com a via per a la construcció de projectes personalitzats amb persones amb discapacitat intel·lectual i, incidir en els principals reptes que planteja la seva implementació en el marc dels serveis, especialment en relació a la transformació de la cultura organitzativa i professional.

A destacar:
- La taula on es poden observar les principals diferències entre els enfocaments més tradicionals i la PCP (apareix en altres guies i articles).
- La taula on es descriuen  nous enfocaments de PCP (novetat).
- La part final de bibliografia.Robertson, J, Emerson, E , Elliott, J y Hatton, C.  El impacto de la planificación centrada en la persona en las personas con discapacidad en Inglaterra.
Lectura, força interessant, recomanada per ampliar coneixements i saber una mica més. El lector ha d’estar força familiaritzat amb el que suposa la PCP (metodologia, valors, posada en pràctica...).

Aquest article presenta una síntesi de les principals troballes extretes d’un estudi longitudinal recent a Anglaterra de l’ impacte de la PCP en persones amb discapacitat.
Les àrees considerades en aquesta síntesi són:
- L' impacte de la PCP en les experiències vitals de les persones amb discapacitat intel·lectual.
- Els predictors d'èxit en la PCP.
- Els obstacles a la posada en pràctica de la PCP.
- Els costos directes i indirectes de la PCP.López Fraguas, A. Reflexión teórica sobre el concepto de autodeterminación.

Una bona reflexió  sobre el concepte de l’ autodeterminació comprès dins de quatre marcs teòrics:
1. Qualitat de vida
2. Discapacitat
3. El paradigma dels suports.
4. Autodeterminació

Es presenten de forma molt resumida els conceptes claus d’aquests marcs així com algunes de les reflexions de caràcter filosòfic que es plantegen en els debats sobre la importància de l’autodeterminació en la vida de les persones.