Altres

Escala d’Intensitat dels Suports (EIS) 


L’Escala d’Intensitat dels Suports (EIS) mesura les necessitats de suport dels adults amb discapacitat intel·lectual en 85 activitats de la vida i en les àrees mèdiques i conductual.
L’EIS el publica l’American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD). La versió catalana està validada pel grup de recerca “Discapacitat i Qualitat de Vida: Aspectes Educatius” de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna (Universitat Ramon Llull) i la distribueix Dincat FederacióNom
Escala d’Intensitat dels Suports (EIS)
Autors
J.R. Thompson, B.R. Bryant, E.M. Campbell, E.M. Craig, C.M. Hughes, D.A. Rotholz, R.L. Schalock, W.P. Silverman, M.J. Tassé, M.L. Wehmeyer
Àmbit d’aplicació
Persones amb discapacitat intel·lectual adultes
Informadors
Els informadors són persones que coneixen a la persona molt bé, i podrien incloure els pares i altres membres de la família, els mestres o personal de suport directe. Si l’entrevistador coneix bé la persona, també podria actuar com a un dels informadors. També és possible que la persona amb discapacitat sigui un informador.
Administració
·          L’EIS és administrada per un entrevistador. L’entrevistador hauria de tenir, com a mínim, una titulació universitària. Tanmateix, en circumstàncies excepcionals, es podrien acceptar altres persones amb experiència en l’administració d’avaluacions individuals i amb coneixements amplis sobre els principis de la valoració de la conducta o les proves psicològiques. L’entrevistador també hauria de tenir una experiència de diversos anys de treball directe amb persones amb discapacitat intel·lectual i discapacitats del desenvolupament directament associades. Finalment, l’entrevistador hauria de saber com demanar i verificar la informació dels informadors.
·          L’entrevistador ha de recollir informació de com a mínim dos informadors a l’hora d’administrar l’EIS. L’entrevistador recull la informació dels informadors i és el responsable de donar una puntuació a cada ítem. L’entrevistador pot (a) entrevistar els informadors per separat o bé (b) entrevistar dos o més informadors al mateix temps (duent a terme així una entrevista en grup).
Validació
Validada pel grup de recerca “Discapacitat i Qualitat de Vida: aspectes educatius” de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna.
Publicació 2007
Durada
Unes dues hores
Finalitat
L’Escala d’Intensitat dels Suports proporciona un procediment estandarditzat i un mitjà fiable i vàlid per mesurar la intensitat relativa de les necessitats de suport de les persones adultes amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament.
Baremació
El resultat de l’escala és un perfil de la intensitat dels suports en cada una de les àrees que inclou l’EIS: Activitats de vida domèstica, Activitats de vida comunitària, activitats de participació a l’escola, activitats d’aprenentatge escolar, activitats de salut i seguretat, activitats socials, activitats de defensa i autodeterminació.
Material
Formulari i manual d’instruccions i orientacions.


Escala d’Intensitat dels Suports Infantil  (EIS-I/A) 

L'Escala d'Intensitat dels Suports Infantil, és un instrument elaborat per l’American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD), que té com a finalitat identificar i mesurar de manera eficient les necessitats i el nivell de suport que requereixen les nens i adolescents entre 5 i 15 anys amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament, per participar a les activitats del dia a dia i gaudir d’una vida com ells voldrien.
En l’actualitat s’ha traduït i adaptat el SIS Infantil a la població catalana amb DID el que ens permet disposar d'un instrument objectiu que avaluï les necessitats i tipus de suport que requereixen els nens i adolescents entre 5 i 15 anys amb DID a Catalunya. Subministrant els suports avaluats es poden millorar els resultats personals quant a independència, relacions, contribució, participació a l'escola i en la comunitat i benestar personal.
Amb aquest instrument, els professionals del sector disposaran d'una base de coneixement sòlida per desenvolupar programes individuals i centrats en la persona, atès que l’EIS Infantil permet fer judicis clínics quant a les necessitats de suport de la persona.
La validació i adaptació del SIS Infantil també podrà ser de gran utilitat a l'Administració Pública ja que l'instrument ajuda a la distribució de recursos i a la planificació econòmica.
Els membres del grup que participen en aquest projecte són: C. Giné (Investigador principal); E. Alomar; J. Font; M. Dalmau; J. M. Mas i F. Salvador. Els col·laboradors han estat: A. Balcells; M. Carbó; M. González; D. Simó i A. L. Adam.

Nom
Escala d’Intensitat dels Suports per a infants i adolescents (EIS-I/A)
Autors
J.R. Thompson, M. Wehmeyer, C. Hughes, S.R. Copeland, T.D. Little, S. Obremski, J.. Patton, E. Polloway, R.E. Realon, R. Schalock, D. Shelden i M.J. Tassé
Àmbit d’aplicació
Nens i adolescents entre 5 i 16 anys.
Informadors
Els informadors són persones que coneixen l’infant/adolescent molt bé, i podrien incloure els pares i altres membres de la família, els mestres o personal de suport directe. Si l’entrevistador coneix bé l’infant/adolescent, també podria actuar com a un dels informadors. També és possible que el mateix infant/adolescent amb discapacitat sigui un informador.
Administració
·          L’EIS per a infants i adolescents és administrada per un entrevistador. L’entrevistador hauria de tenir, com a mínim, una titulació universitària. Tanmateix, en circumstàncies excepcionals, es podrien acceptar altres persones amb experiència en l’administració d’avaluacions individuals i amb coneixements amplis sobre els principis de la valoració de la conducta o les proves psicològiques. L’entrevistador també hauria de tenir una experiència de diversos anys de treball directe amb persones amb discapacitat intel·lectual i discapacitats del desenvolupament directament associades. Finalment, l’entrevistador hauria de saber com demanar i verificar la informació dels informadors.
·          L’entrevistador ha de recollir informació de com a mínim dos informadors a l’hora d’administrar l’EIS per a infants i adolescents. L’entrevistador recull la informació dels informadors i és el responsable de donar una puntuació a cada ítem. L’entrevistador pot (a) entrevistar els informadors per separat o bé (b) entrevistar dos o més informadors al mateix temps (duent a terme així una entrevista en grup).
Validació
La versió catalana de l’EIS I/A ha estat validada amb una població 949 persones. Tot i així, la validació s’ha fet per franges d’edat. Concretament aquestes són els franges que s’han utilitzat:
5-6 / 7-8 / 9-10 / 11-12 / 13-14 /15-16
La validació al català l’ha fet el grup de recerca “Discapacitat i Qualitat de Vida: aspectes educatius” de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna.
Durada
Unes dues hores
Finalitat
L’Escala d’Intensitat dels Suports (EIS-I/A) per a infants i adolescents proporciona un procediment estandarditzat i un mitjà fiable i vàlid per mesurar la intensitat relativa de les necessitats de suport dels infants/adolescents amb discapacitat intel·lectual i discapacitats del desenvolupament associades.
Baremació
La baremació s’ha fet d’acord amb cada un de les franges d’edat. El resultat de l’escala és un perfil de la intensitat dels suports en cada una de les àrees que inclou l’EIS I/A: Activitats de vida domèstica, Activitats de vida comunitària, activitats de participació a l’escola, activitats d’aprenentatge escolar, activitats de salut i seguretat, activitats socials, activitats de defensa i autodeterminació.
Material
Formulari i manual d’instruccions i orientacions.Escala  DABS - Escala de Diagnòstic de Conducta Adaptativa de la AAIDD

Aquest instrument es focalitza en el diagnòstic de limitacions significatives en conducta adaptativa entesa aquesta com el conjunt d’habilitats conceptuals, socials i pràctiques que han estat apreses per les persones per funcionar en la seva vida quotidiana. (Luckasson et al., 2002/2004) i s’adreça a persones amb discapacitat intel·lectual amb edats compreses entre els 4 i els 21 anys. Consta de 3 subescales de forma concorde a les actuals definicions proposades per la AAIDD: Habilitats Conceptuals, Habilitats Socials i Habilitats Pràctiques.
Desprès d’un rigorós procés de traducció i adaptació, la DABS fou inicialment aplicada a un conjunt de 102 persones, amb i sense discapacitat intel·lectual. Les propietats psicomètriques del instrument i el correcte calibratge dels seus ítems, foren estudiats mitjançant procediments d’anàlisi basats en els models de la Teoria de Resposta al Ítem (Rasch Rating Scale Model, model logístic d’un paràmetre.
L’instrument elaborat i les dades obtingudes desprès de la seva aplicació permetran realitzar una avaluació més precisa de les limitacions en conducta adaptativa, i per tant un millor diagnòstic discriminatori de discapacitat intel·lectual/retard mental. 

Nom
D.A.B.S - Escala de Diagnòstic de Conducta Adaptativa (Traducció i valoració al castellà de (Diagnostic Adaptive Behavior Scale, DABS), de l’Associació Americana de Discapacitat Intel·lectual, AAIDD)
Autors
Miguel Ángel Verdugo; Laura Gómez; Benito Arias; Patricia Navas (INICO).
Àmbit d’aplicació
Persones amb discapacitat intel·lectual amb edats compreses entre els 4 i les 21 anys.
Informadors
Professionals dels serveis que coneguin bé a la persona
Administració
Individual
Validació
Pendent de publicació.
Durada
60 min aproximadament.
Finalitat
Diagnòstic de limitacions significatives en la conducta adaptativa entesa com el conjunt d’habilitats conceptuals, socials i pràctiques que han estat apreses per les persones per funcionar en la seva vida diària (Luckasson et al., 2002/2004).
Material
Formulari i Manual.
Escala d’Autodeterminació Personal (ARC) 

L’escala ARC pot ajudar a alumnes i professors en els seus esforços per promoure l’autodeterminació com a fita educativa, implicant a la persona en el seu procés educatiu i en la presa de decisions. A més, l’escala pot proporcionar la informació necessària per desenvolupar fins i objectius relacionats amb la conducta autodeterminada.

Un dels seus usos és generar discussió sobre els ítems que la persona considera interessants, difícils o problemàtics.
La segona possibilitat d’us es puntuar-la i comparar la puntuació total i les puntuacions dels dominis o subdominis amb les puntuacions estandarditzades, i el que és el més important, examinar els punts forts i dèbils en cada domini. Les puntuacions estandarditzades constitueixen tant sols un punt de comparació, no significa que un resultat per sota de la mitja sigui un fracàs, si no que pretén ser un feedback honest sobre el que basar la intervenció futura. A més de l’avaluació i planificació educativa individual, l’escala ARC te una utilitat potencial com a instrument d’investigació.

L’escala ARC és doncs un instrument que permet: rescatar la veu dels alumnes amb DI, recolzats pel professor; generar una “discussió” entre alumnes i professors sobre les limitacions, desitjos, creences, capacitats i plans de futur de cada alumne; que l’alumne conegui o identifiqui els seus punts forts o dèbils en aspectes com l’autonomia, l’autoregulació, les creences de control i l’eficàcia i l’autoconsciència; i a més, poder avaluar quins ambients, estratègies d’instrucció i materials curriculars, possibiliten o impedeixen l’autodeterminació..

L’escala consta de 72 ítems dividits en 4 seccions: Autonomia, Autoregulació, Creences de control i eficàcia i Autoconsciència.

Secció Autonomia consta de 32 ítems i pretén valorar dues àrees o subdominis:    1) el grau d’independència de la persona, en relació als aspectes de cura personal, tasques domèstiques e interacció amb l’ambient. 2) la capacitat d’elecció o d’actuar en funció de les preferències, creences, interessos i capacitats (inclou l’ocupació del temps de lleure, el grau de participació e interacció en la comunitat, els plans i actuacions en relació amb l’etapa postescolar i l’expressió personal de les seves preferències).

Secció Autoregulació: Les àrees d’aquesta secció fan referència a les habilitats del subjecte per 1) la Resolució de problemes cognitius interpersonals; i 2) l’Establiment d’objectius i realització de tasques.

Secció Creences de Control i Eficàcia basada en coneguts estudis que ressalten el paper de les “creences motivadores”. Consta de 16 ítems referits als constructes  relacionats amb el locus de control, autoeficàcia i expectatives d’èxit.

Secció Autoconsciència: que conté 15 ítems sobre al comprensió que un individu te sobre les pròpies emocions, capacitats i limitacions, el grau en que pot estar influït per altres o per les seves pròpies motivacions i principis (autoconsciència, autoadaptació, autoconfiança o autoestima).

Aquesta escala ofereix unes taules de conversió de les puntuacions directes de cada secció i  de cada àrea, en percentils, sense tenir en compte l’edat. Si bé les puntuacions proporcionen oportunitat de comparar a les persones entre sí, no fan supòsits respecte al resultat “normal” o “esperat” d’autodeterminació, ni tracta d’identificar les raons de perquè un alumne te manca d’autodeterminació. 

Nom
Escala d’Autodeterminació (ARC)
Autors
M.L. Wehmeyer y K. Kelchner; M.D. Silver Spring, Arc, The (1995)
Àmbit d’aplicació
Adolescents i Adults amb DID
Informadors
Ha estat dissenyada per ser aplicada preferentment pels professors, ja que requereix coneixements psicomètrics específics, si be exigeix estar familiaritzat amb l’escala i mostrar actituds com: 1)acceptar la importància de la participació de l’alumne en la planificació educativa i en la presa de decisions 2) considerar a l’alumne com un coparticipant en el procés educatiu 3)respectar a les persones amb discapacitat com a membres de ple dret de la nostra societat.

Administració
En situació individual o de grup a través de l’auto informe de l’alumne. L’adaptació espanyola canvia l’auto informe per un format entrevista personalitzada, els ítems són en segona persona i a més a més,  els ítems enunciats en forma negativa, es presenten de manera afirmativa.
Validació
Traducció i publicació Editorial CEPE, (Madrid) 2006
Durada
-
Finalitat
Informació necessària per a desenvolupar fins i objectius relacionats amb la conducta autoderminada: Autonomia, Autoregulació, Creences de control i eficàcia i Autoconsciència
Baremació
L’escala ofereix unes taules de conversió de les puntuacions directes de cada secció i de cada àrea, en percentils, sense tenir en compte l’edat.
Material
Manual guia i 2 quaderns d’aplicació.
Capítol I: Introducció
Capítol II: Autodeterminació: Fonamentació teòrica
Capítol III: Desenvolupament i construcció de l’escala original.
Capítol IV: Adaptació espanyola de l’escala d’autodeterminació per a adolescents (context escolar)
Capítol V: Normes de correcció e interpretació dels resultats de l’adaptació espanyola de l’escala ARC per a adolescents.
Capítol VI: Adaptació espanyola de l’escala d’autodeterminació per a adults (context sociolaboral)